Điều kiện tham gia

Khách hàng tham gia dịch vụ giao thương của PROSCO cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động hợp pháp.
- Là chủ sở hữu hàng hóa xuất khẩu hoặc là nhà nhập khẩu trực tiếp.
- Có cam kết về tiến độ công việc & chất lượng hàng hóa tham gia giao dịch.
- Có ít nhất 01 nhân sự chuyên trách trong việc xuất hoặc nhập khẩu và thành thạo giao dịch bằng Email.
- Có nhân sự sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Đức hoặc ngoại ngữ thuộc thị trường doanh nghiệp muốn giao dịch.

* Các đơn vị sản xuất bởi người lao động đặc thù, đặc biệt như người khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, các tổ chức nhân quyền được ưu tiên tham gia giao dịch và được phục vụ miễn phí.


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP