Gói B1: thông tin giao thương

- Khách hàng sau khi đăng ký gói dịch vụ B1 sẽ được nhận từ 2 đến 4* đề nghị mua hoặc bán mỗi tháng qua email, tùy theo yêu cầu đã đăng ký. Những cơ hội giao thương này đã được PROSCO kiểm tra về độ xác thực và phù hợp trước khi gửi cho khách hàng. Đó là những nhu cầu cần mua hoặc cần bán của các doanh nghiệp có thực, đúng mặt hàng mà khách hàng của PROSCO đăng ký. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa thực tế hay lấy thêm phần đánh giá của Phòng thương vụ Việt nam tại nước sở tại và/ hoặc đánh giá của đơn vị quản lý liên quan của nước sở tại về đối tác đó. Phí phát sinh theo yêu cầu sẽ được thông báo cho khách hàng bằng văn bản.

- Khách hàng có quyền xúc tiến trực tiếp các cơ hội giao thương được PROSCO cung cấp mà không phải đóng thêm bất cứ khoản phí nào khác.

-  Khách hàng có quyền yêu cầu hoàn phí dịch vụ khi xác nhận các cơ hội giao thương được PROSCO cung cấp không có thực hoặc không mang giá trị  giao thương.

* Khách hàng sẽ được nhận nhiều đơn hàng hơn nếu hệ thống của PROSCO có nhiều đơn gửi đến tại thời điểm đó.

Mức phí dịch vụ B1:
- Gói 3 tháng: 800 EUR
- Gói 6 tháng: 1.400 EUR
- Gói 12 tháng: 2.500 EUR
( giá chưa bao gồm VAT)

* Riêng các sản phẩm giấy tái sinh, nhựa, sản phẩm công nghiệp phục vụ xây dựng, lắp đặt máy móc - tự động hóa ... chỉ áp dụng gói 12 tháng.

* Các sản phẩm được sản xuất bởi người lao động đặc thù, đặc biệt như sản xuất bởi người khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, các tổ chức nhân quyền được miễn phí dịch vụ.

LIÊN HỆ


Herzbergstr. 33-34
Haus 1, 3 OG., R. 0413
10365 Berlin, Deutschland
R.307 C1 Pham Ngoc Thach,
Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
Mon. - Fri.: 9:00 - 16:00
Sat.: 9:00 - 14:00
(+49) 30 9928 8486
Social Media
TOP